Ledership je služba

Ledership je služba

V prosinci se završil rok fungování projektu Emoční leadership, ve kterém bylo unikátním způsobem propojeno vzdělávání leaderů v oblasti kompetencí manažerských a zároveň emočně sociálních.

 

„Ledership je služba. Skutečný leader zanechává dědictví a není zapomenut.“

Dr. Stehen Covey

 

Původně jsem chtěla psát příspěvek o ukončení projektu Emoční leadership a o jeho výsledcích. Z praxe se ale zdá, že leadership nekončí – absolventi projektu vyjadřují své přání pokračovat a zdokonalovat své kompetence leadera, a také přinést podobné vzdělání do svých firem nejbližším spolupracovníkům i zaměstnancům.

Do projektu byly zahrnuty tři osmnáctičlenné skupiny špičkových manažerů.

Dne 5.12. se konala „minikonference“, závěrečné setkání všech tří skupin, na kterém účastníci sdíleli své zkušenosti, mluvili o konkrétních případech, kdy své nové poznatky a zkušenosti přinesli do denní praxe, o dopadech na fungování svých týmů a firem a zamýšleli se nad dalšími potřebami v této oblasti vzdělávání. Významným vedlejším přínosem bylo navázání nových kontaktů, možnost sdílení a v neposlední řadě osobnostní růst a změny, které se pozitivně projevily nejen v pracovním, ale i v osobním životě účastníků.

 

Začněme tedy od začátku – Jaké moduly projekt Emoční leadership obsahoval?

 

  1. Leader a jeho osobnost

První modul zaměřil pozornost k významu emoční inteligence, možnostem jejího navýšení a vlivu, jaký má na každodenní praxi. Nabídl především orientaci v oblasti osobních potřeb a jejich instinktivního naplňování. Viditelným okamžitým ziskem bylo pochopení příčin chování vlastního i kolegů či zaměstnanců, nalezení způsobů eliminace konfliktních situací a jejich řešení. Velkým tématem bylo vytvoření pracovního prostředí tak, aby byl umožněn růst a rozvoj potenciálu každého člena. Velmi úspěšný byl workshop zaměřený na zkoumání instinktivních potřeb vlivu, moci a kontroly, pozornosti a vztahů a vědomí vlastní hodnoty, kdy si každý účastním uvědomil svoji dominanci potřeb a přímý dopad a chování a způsoby řešení situací.

K oceňovaným částem projektu patřila přednáška pana Miroslava Fochta, Dipl. Ing. MBA, jednoho z předních světových leaderů, který jasně pojmenoval klíčové kompetence leadera, srozumitelně vyložil vývoj teorií leadershipu a především byl sám názorným příkladem leadera, který má charisma, je transparentní, má vizi, kterou umí vyjádřit a získat pro ni druhé.

 

2.     Principy dozrání osobnosti a odpovědnost

Druhý modul navázal na způsoby a strategie, jakými si lidé zajišťují naplňování svých potřeb, a přímo tak vyústil do velkého tématu dnešní doby – vědomí si své odpovědnosti a cest k předání odpovědnosti druhým. Woskshopy se týkaly témat závislosti na tom, jestli druzí naplní mé potřeby, strategiím oběti, záchranáře a vyděrače a následně možnosti řešit tyto situace zralým způsobem. Diskutovalo se o míře předávání vlivu, svobody, důvěry a odpovědnosti, což úzce souvisí s delegováním, stanovováním dohod a pravidel. Z pohledu lektorů je nutné ocenit aktivitu účastníků, kteří všechny principy uchopili, téměř okamžitě začali aplikovat ve své praxi a na další setkání přicházeli s prověřenými zkušenostmi a touhou učit se dál.

Jako nástroj předávání odpovědnosti se osvědčil koučovací přístup. V další polovině druhého modulu se tedy účastníci seznámili s principy a metodami koučování a od té doby se jim koučovací rozhovory staly nedílnou součástí tréninku a osvojování dalších dovedností.

3.     Kdo jsem a kdo jsou ti druzí

Třetí modul měl podle ohlasů největší dopad na sebereflexi účastníků, pochopení chování druhých lidí a mezilidských vztahů.“Už se necítím bezmocný, když vidím, jak mě někdo odmítá pochopit, když mám pocit, že mi to dělá naschvál – rozumím tomu a vím, jak s tím mohu zacházet,“ říká jeden z nich. Toto přijetí a porozumění přineslo seznámení s enneagramem – „mapou pochopení lidského jednání“. Enneagram je systém odkrývající osobnostní tendence, schopnosti člověka, jeho limity a skrytý potenciál. Umožňuje rozvoj osobnosti, uvolnění z nežádoucích návyků, nabízí vysoký stupeň sebeuvědomění. Kromě toho, že každému z účastníků pomohl najít individuální limit, který ho blokuje v jeho výkonu i vztazích, a způsob, jak s tímto limitem zacházet a překonat ho, ukázala se jeho funkčnost při práci s týmem – jeho sestavováním, motivací, využitím předností jeho členů.

4.     Trénink emočních dovedností

5.     Charisma aneb vliv, moc a kontrola

Čtvrtý a pátý modul navázal na předchozí teoretické a zkušenostní „zázemí“ a věnoval se přímému emočnímu tréninku. Pracoval se zaměřením pozornosti, dovedností řídit energii, kterou přinášejí emoce, konkrétním prožitkem, kdy se účastníci ocitli tváří v tvář svému osobnímu limitu a hledali cestu k jeho překročení. Jasně se ukázalo, že množství znalostí, informací, prostředků, jmenování do funkce nemůže nahradit vnitřní stabilitu, jistotu, sebedůvěru, pravdivost, vědomí vlastní hodnoty. Že charisma leadera se rodí v okamžiku, kdy si je člověk vědomý svých potřeb, hranic, vize, kdy přesně zná své fyzické, emoční i mentální dispozice a umí je řídit. Podstatnými tématy byly téma moci a vlivu - praxe práce s lidmi, předávání, dohody, výchova k samostatnosti, téma odpovědnosti leadera za rozhodnutí a téma rozhodování a návyku spojenému s rozhodováním.

6.     Trénink osobního mistrovství leadera

Završením celého projektu byla práce s osobní vizí, která se ukázala velmi hlubokou a působivou. Nejvíce ze všech modulů se zde projevila provázanost leaderovské zkušenosti z firemní praxe s osobním životem, zamyšlení se nad životními prioritami, téma cílů a cest k nim vedoucím. (Nevím, kde začíná a končí můj idealismus, ale moje zkušenost z působení ve firmách zatím ukazuje, že se významným firemním ziskem stávají takové kvality, jako jsou otevřenost, sdílení, lidskost, podpora).

Z woskhopu zaměřeného na hledání vazeb mezi dovednostmi, schopnostmi a kompetencemi leadera opět vyplynulo, že jádrem úspěchu je znalost sebe sama a umění užít své vnitřní síly k vědomým rozhodnutím a tvorbě.  

Průzkum

Jedním z výstupů ročního projektu, (spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky) mělo být posouzení, zda přinese lepší výsledky forma výjezdová (6 x dva dny – jedna skupina) nebo docházková (14 x 4 hodiny odpoledne + 2x dvoudenní výjezd – dvě skupiny). Jak se ukázalo na závěrečném setkání všech tří skupin, obě varianty mají své pro a proti – účastníci docházkové skupiny si chválili možnost koncentrace na program tím, že odjeli z pracovního stereotypu, docházkové skupiny oceňovaly možnost častého setkávání (1x14 dní), živější a bezprostřednější výměny zkušeností.

V denním životě všichni nejvíce využívají koučovací přístup k předávání odpovědnosti a stanovování dohod, enneagram k sebepoznání a k pochopení a řízení druhých. Z potřeb do budoucna, které zaznívaly nejvíce, to byl především trénink – emoční, enneagramový, trénink aplikace do praxe, prohloubení sebereflexe, hlubší porozumění interakcím ve vztazích.

 

Co říci na závěr?

 

Jako lektorka projektu jsem si vědomá své subjektivity v hodnocení, tím, že vidím, jak otevřenost, blízkost a osobní přístup se z týmu tvůrců a lektorů přenášejí k účastníkům a od nich dál do prostředí jejich firem. Jsem velmi oslovená přístupem všech, se kterými jsem se díky projektu setkala – jejich hlubokým zájmem o lidské kvality, o přesah nad rámec osobních zisků.

Proto příspěvek uzavřu citátem Michaela Portera, který jsem si vypůjčila z prezentace pana Fochta: „Jediná skutečná strategie je o tom, jak být unikátní. A to dokáží jenom lidé. Všechno ostatní, co se tváří jako strategie, je blábol a snaha o přežití.“

 

Ing. Hanka Havlová,

trenérka emočních a sociálních kompetencí

Personál 01-2008