Evropská konference enneagramových učitelů

Evropská konference enneagramových učitelů

aneb Nové metody práce s lidmi poprvé v Praze

 

 

 

„Člověče, zastavila se vám manželka!“, rozléhá se tělocvičnou řev štíhlého muže s bystrýma očima.  Mohutný uřícený ředitel velké firmy se vztekle otočí, popadne z lavičky sako a práskne za sebou dveřmi. Na parketách zůstává osm opuštěných medicimbálů.

Štíhlý muž je Fritz van Kempen, jeden z účastníků Evropské konference enneagramových učitelů, která se koncem dubna konala v Praze v průhonickém kongresovém centru.. Enneagram jsme představili už několikrát v minulých číslech Personálu jako unikátní psychologický systém, který se vyučuje na amerických universitách. Nejprestižnější metodikou výuky je škola Helen Palmer, americké psycholožky, která se zasloužila o to, že enneagram nezůstal tajnou naukou předávanou ústně z mistra na žáka, jak tomu bylo dva tisíce let, a že neskončil na okraji zájmu jako další z  mnoha typologií osobnosti, ale stal se vědecky uznávaným nástrojem, s úspěchem využívaným v nejrůznějších oblastech. K základním formám výuky enneagramu podle Helen Palmer patří tzv. panelové rozhovory a interview. S uplatněním enneagramu v mnoha oborech ale narůstá počet jeho učitelů a lidí, který ho využívají ve své práci – a tak je také více a více přístupů, technik a metod, jak toto rozsáhlé množství poznatků a vazeb předat. Každý rok se proto ti nejlepší z nich scházejí, aby se podělili o své zkušenosti, prezentovali nové možnosti, diskutovali a objevovali další cesty.  Způsob předání informací není jen o nalití informací do mozku, odborníci se shodují, že k poznání enneagramu nestačí přečíst si o něm knihy a učebnice, je nutný kontakt s druhými lidmi, abychom ho opravdu pochopili. Komunikace, hry a metafory zasahují hlubší roviny vědomí. „Jak dostat enneagram pod kůži“ byl právě název jednoho z workshopů konference, na kterém Fritz van Kempen dokázal, že jazyk nemusí být to nejdůležitější při poskytování informací. Tím se vracíme k úvodu článku a příběhu, který ilustruje, jak tento Holanďan pracuje ve své zemi:

Řediteli obrovské firmy doporučili Fritz van Kempa jako věhlasného lektora manažerských a komunikačních dovedností, který „to dělá trochu jinak“. Pan ředitel neměl velký zájem (měl hodně práce, která se mu dařila, nabíral si další a další aktivity a neměl vůbec čas), ale nakonec svolil k jedné ukázkové lekci. Fritz si s ním domluvil schůzku v tělocvičně. Zeptal se ho, který člověk je pro něj nejdůležitější a závislý na jeho „řízení“. Výrobní ředitel. Dobře, tady máte míč,to je váš výrobní ředitel, musíte ho udržet v pohybu, nesmí se zastavit, je to důležité. Ředitel se dal do běhu a kopal míč po tělocvičně. Důležitá byla také sekretářka – druhý míč. Ekonomický ředitel – třetí. Obchodní ředitel. Manželka. Tři děti. Osob, které musel kontrolovat bylo opravdu hodně. Jeho síla ale jen jedna, čas jenom jeden. Ředitel se opravdu snažil. Fritz to však vůbec neocenil, jenom na něj křičel, že se mu míče zpomalují... Když uražený ředitel odešel, Fritz s úsměvem uklidil míče. Za týden měl telefon. Domluvili se na spolupráci.

 

Zlatý hřeb konference – David N. Daniels

Kromě woskshopů některých evropských lektorů byl hlavní součástí programu konference dvoudenní seminář profesora  Stanfordské university David N. Danielse.  S touto výjimečnou osobností se měla možnost setkat také laická i odborná veřejnost. Před zaplněnou aulou právnické fakulty profesor Daniels mluvil o významu enneagramu a prostřednictvím živých rozhovorů s posluchači vykreslil charakteristiky všech devíti typů.

Připomněl, že enneagram v sobě skrývá nebezpečí každé typologie, a to redukování vlastností člověka na popsaný typ. „Pokud se chováme podle stereotypu, je to nejhorší chování naší existence.“  Ukazují to typologie náboženství, ras, osobností  - vidíme způsoby chování, ale přestáváme vidět člověka jako osobnost. Při nacházení svého enneagramového typu nejde o, „zaškatulkování“, ale o poznání hranic naší škatulky a nalezení cest ke svobodné volbě, se kterou se v ní můžeme pohybovat nebo ji opustit.

 

Nejvíce se učí lektoři

Osobnost D. Danielse a účastníků konference vůbec vypovídají o zajímavém trendu ve vzdělávání manažerů. Tito úspěšní lidé jsou příkladem toho, že už nestačí „vodu kázat a víno pít“, a pro práci, v níž  učí druhé objevit své skryté možnosti a využít je k prosperitě, musí sami v sobě odhalit hloubku lidskosti a poprat se se svými stinnými stránkami.

Typickým lidským přístupem je atribuční teorie, kterou uvedl D. Daniels:

Moje špatné chování závisí na vaší špatné povaze,

vaše špatné chování závisí na vaší špatné povaze.

Často se cítíme více jako oběti událostí, než jako jejich příčiny.  Tyto skutečnosti způsobují nejen problémy mezi jedinci, mají mezinárodní dosah, ovlivňují i chování mezi státy a národy. Náprava světa je možná – opírá se o hodnotu a možnosti každého jedince. O ochotu ke změně.

 

Vnitřní pozorovatel – uchopitelný nástroj k využití našich zdrojů

Enneagram je nástroj, který nám dává do rukou konkrétní a praktické návody ke zlepšení situací. Vychází z toho, že energie, kterou disponujeme, následuje naši pozornost. Jinými slovy – kam jde naše pozornost, tam investujeme svoji energii. Bohužel cesty naší pozornosti se nám zdají být mnohdy nevyzpytatelné, je jako volný motýl, který poletuje sem a tam. Je to ovlivněno našimi zkušenostmi i naším fyzickým vývojem (svědčí o tom řada výzkumů o vývoji mozku). Enneagram učí rozvíjení tzv. vnitřního pozorovatele. Pokud dokážu sledovat, kam a proč se přemísťuje moje pozornost, mohu odkrýt, kam jde moje energie – a potom ji mohu zadržet a změnit její směr. Potom se já stávám tím, kdo ovlivňuje chod událostí v mém životě.

 

Nejzajímavější workshopy

Barry Athern předložil ve své přednášce  Kulturní identita, politika a enneagram zajímavý rozbor vlivu naší kulturní totožnosti na základ našeho chování a  přizpůsobení typu. Přínos jeho práce (porozumění mentality jiných národů, pochopení jejich vzorců chování) se může projevit při jednáních s cizími státy – politických, obchodních i osobních. Arnaldo Pangrazzi se zabýval vztahem psychosomatických onemocnění a typových vlastností. Isabela Perkins vyprávěla o akci „Devět na moři“, dílně, která se uskutečnila na jachtě a měla rozkrýt chování jednotlivých typů v mezních situacích. Pamela Michel, Maria Schmejkal a další pracovali různými metodami na propojení tří center osobnosti a jejich harmonickém vývoji: hlavě (rozumového myšlení), srdci (emocí) a těla (instinktů). Henk Egging předvedl hry a bezeslovné techniky pro porozumění svému typu. Leif Pedersen vrací pomocí nalezení vnitřní motivace nezaměstnané do pracovního procesu s takovou úspěšností, že dostal grand od dánské vlády (rozhovor o jeho práci přineseme v některém z dalších čísel).

 

Enneagram v Čechách

Upřímný ohlas vzbudila přednáška PhDr. Evy Velechovské o výuce emoční inteligence a enneagramu ve firmách. Při školení manažerů velkých podniků propojila praxi zvyšování emoční inteligence (opírající se o neurochirurgické výzkumy o vývoji mozku a jeho vlivu na vznik emočních schémat, jež nás celý život vedou ke stereotypnímu chování, k reakcím v zaběhnutých kolejích) s objevením enneagramového typu. Tyto souvislosti usnadňují porozumění vlastním mechanismům chování a umožňují zlepšení vztahů na pracovišti i v osobním životě.

 

Právě Eva Velechovská a Emanuel Byrtus jsou jediní lektoři v naší republice, kteří si svým působením získali důvěru Helen Palmer a pod její patronací rozšiřují ennegram v českém prostředí. Jim, organizaci Ennea o.p.s. a několika dalším dobrovolníkům patří dík za to, že se tato prestižní akce mohla u nás uskutečnit. Více než čtyřicet významných světových osobností z oblasti obchodu, personalistiky a psychologie ocenilo profesionální úroveň přípravy konference, vřelost našich lidí i atmosféru Prahy. Jejich nabídka spolupráce a výměny dalších poznatků z oblasti enneagramu jistě obohatí způsoby personální práce v našich firmách a bude zárukou, že pracující člověk nepřestane být vnímán především jako lidská bytost.

Hanka Havlová

 

 

 

 

 

 

 

 

K fotu: David Daniels a jeho žena Judy

David Daniels, M.D., přední  představitel enneagramu a vůdčí osobnost jeho vývoje, je profesorem na Stanfordské lekářské klinice, v oddělení psychiatrie a věd chování. Vede privátní psychiatrickou praxi v Palo Alto již více než 30 let a je dlouhodobým lektorem enneagramu. Ve spolupráci s Helen Palmer vytvořili profesionální trénink výuky enneagramu. Od roku 1988 vytrénoval Dr. Daniels stovky profesionálů v oblasti enneagramu prostřednictvím intenzivního tréninkového programu, zaměřeného na předávání hlubokého poznání Enneagramu jednotlivcům v různých oblastech života od obchodu až po psychologii.

Je autorem mnoha aplikací enneagramu, včetně individuální terapie, terapie párů, práce se sny, koučování lidí, analýzy způsobu vedení lidí, a řešení knofliktů.

V oblasti obchodu a organizačního rozvoje je expertem s velkými zkušenostmi v následujícíh oblastech: tvoření týmu, sdílené řízení a rozhodování, interpersonální dovednosti (komunikační styly, dávání a přijímání zpětné vazby); styly a dovednosti vedení lidí, sebeřízení (redukce reaktivity, osobní rozvoj, lepší řízení času); vyjednávání a řešení konfliktů; stres, změna a rizikový management; styly učení a tréninkové strategie; a koučování lidí.

M.D. David Daniels v minulém roce aplikoval enneagram jako systémový nástroj pro společnost Boeing a s Helen Palmer s úspěchem pracují ve velkých společnostech při zavádění školení emoční inteligence a jejího nástroje - enneagramu.

 

 

 

 

K obrázku enneagramové hvězdice:

 

Enneagram

je vědecky ověřený psychologický systém, jehož kořeny sahají hluboko do minulosti a který se v posledních 30 letech prosadil v USA a západní Evropě jako unikátní psychologický obor teorie osobnosti se širokým využitím v praxi:

·         obchod a personalistika - sestavení pracovního týmu, rychlý odhad osobnosti, efektivní komunikace

·         psychologie, psychiatrie, pedagogika - psychoterapie, výchova a vzdělání, partnerské vztahy, rodiče a děti

·         osobní růst - překonání stereotypních vzorců chování, odkrytí vnitřních motivů, srozumitelná nabídka cest k dosažení vnitřní svobody

 

 

 

 

Výroky, které stručně vystihují motivy chování devíti typů

 

1

Mám pravdu a cením si pracovitosti, pořádku, přesnosti a morálky. Mé vysoké vnitřní nároky na dokonalost způsobují často mou nedůtklivost, zlost.

2

Jsem pro Tebe užitečný, pomáhám. Cením si své ochoty, vstřícnosti, pomoci. Já sám moc nepotřebuji a pro Tebe mám dost sil a všeho, co je potřeba.

3

Jsem soutěživý, kompetentní a efektivní a to mě vede k úspěchům. Pro úspěch se umím ztotožnit s tím, co je potřeba, jsem nejlepší.

4

Jsem jiný než vy a cením si tvořivosti, originality. Jsem toužící, citlivý člověk s hlubokými emocemi a často se sítím nepochopený

5

Toužím vidět do všeho, rozumět. Cením si moudrosti, vnímavosti a informací. Jsem samostatný a nerad mluvím o pocitech, proto si raději držím odstup..

6

Plním svou povinnost a cením si věrnosti, loajálnosti, poslušnosti. Mám živou fantazii v oblasti jistot a bezpečí a potíže s důvěrou.

7

Jsem šťastný a cením si optimismu, nových a příjemných prožitků. To si zabezpečuji plánováním, idealizací a racionalizací. Vyhnu se tím nepříjemnostem a bolesti.

8

Jsem silný a velmi si cením spravedlnosti, čestnosti a přímosti. Kontrola mně zabezpečuje převahu. Mívám potíže s agresí a tvrdostí.

9

Jsem spokojený a velmi si cením harmonie, vyrovnanosti a klidu. Když souhlasím, vyhnu se konfliktu. Mívám potíže s rozhodováním a aktivitou.

 

 

Pozn.: Pro bližší pochopení doporučujeme některou z knih o enneagramu (k nejlepším patří Velká kniha enneagramu Helen Palmer a Základní enneagram Davida Danielse, popř. navštívení kurzu o enneagramu.