Rozhovor s Helen Palemer a Davidem Danielsem

STRÁVIT VÍC ČASU VE SVÉ KANCELÁŘI?

SVĚTOVÁ ŠKOLA ENNEAGRAMU V ČESKÉ REPUBLICE

Pojem emoční inteligence se v dnešní době skloňuje ve všech pádech. Tak jako se dříve zdůrazňoval význam vzdělání a technického pokroku, dnes se mluví o zvládání emocí. To je však běžně zaměňováno za jejich potlačení, což vede jen k dalšímu narůstání stresu a k psychosomatickým onemocněním. Výcvik k asertivitě či komunikačním dovednostem nabízí pouze krátkodobé řešení. Klíčové faktory k efektivnímu fungování pracovních týmů a zvýšení potenciálu jednotlivců může poskytnout skutečný trénink emoční inteligence, který přináší pochopení základních mechanismů chování každého člověka. Namísto dalšího informačního zdroje nabízí intenzivní výcvik vlastních emocí rychlou změnu k lepšímu. Sebeuvědomění totiž umožňuje odstup, a to přináší větší stabilitu, radost a uspokojení z práce, a výrazně tak zvyšuje výkonnost. Mezi odborníky a stále více i mezi laiky je známa skutečnost, že tak, jak vrozenou hodnotu IQ můžeme ovlivnit jen v omezené míře, emoční inteligence je schopná kultivace, zvyšování - a to v kterémkoliv věku. Trénink emocí alepřestává být hrou na "lepšího manažera" - dotýká se našich niterných stránek, oblastí skrytých běžnému uvědomění. Cenným nástrojem práce s emoční inteligencí je enneagram - psychologie osobnosti, se kterým jste se na stránkách Personálu mohli již seznámit. Dnes stále oblíbenější koučink nabízí odkrývání překážek, které brání osobnosti v plném rozvinutí jejího potenciálu, a právě enneagram poskytuje propracovaný a srozumitelný, logický systém devíti osobnostních typů, který odkrývá jak dispozice jednotlivých typů osobnosti, tak překážky na cestě osobního růstu - stává se nástrojem "ušitým na míru" konkrétnímu typu, ukazuje každému jeho nejsnazší výchozí bod, ze kterého může dojít nejrychleji ke svým nejlepším možnostem.

Enneagram již téměř deset let vyučuje v České republice vzdělávací agentura VEVA, za

níž stojí PhDr. Eva Velechovská. Pravidelné účasti na zahraničních výcvikových stážích a na setkávání enneagramových učitelů a jejich výsledky, úroveň vzdělanosti naší laické i odborné veřejnosti rozhodly o tom, že do České republiky bude předána licence Profesionálního tréninku enneagramu jedné ze dvou světových enneagramových škol - The Trifold School for Enneagram Studies (www.authenticenneagram.com), za níž stojí americká psycholožka Helen Palmer (Personál 5/2005) a profesor David Daniels. Tuto licenci zatím vlastní pouze Německo, o získání usilují také Holandsko, Francie a Anglie.

 

 

V červnu proběhla v Praze první část Profesionálního tréninku enneagramu

(Enneagram Professional Training Program - EPTP) pod vedením odborníka z nejpovolanějších: profesora Davida Danielse. Právě profesor Daniels byl nejdůležitější osobou, která prokázala platnost dva tisíce let starého esoterického systému – ověřil jeho fungování na vědeckém základě a spolu s Helen Palmer jej uvedli jako oficiální psychologii osobnosti vyučovanou na amerických univerzitách. Enneagram má široké využití: od osobního rozvoje a aplikace ve vztazích, přes výchovu a vzdělávání až k pracovní a obchodní sféře. Enneagram nabízí pochopení a zlepšení individuálního a skupinového chování v pracovních situacích včetně komunikace, managementu, tvoření týmu, interpersonálních dovedností, stylů řízení a vedení lidí, sebeřízení (redukce reaktivity, time management aj.), vyjednávání, předcházení konfliktů a jejich řešením, stylech učení a koučování. Také nachází stále rostoucí aplikace v strategickém managementu a rozvoji lidských zdrojů. Ve srovnání s široce používanou typologií MBTI může enneagram nabídnout zaměření se na vnitřní motivy chování, což umožňuje lépe a účinněji řešit dynamiku vztahů či konfliktů na pracovišti. V mnohých českých firmách je tento systém již běžně používán, enneagram je využíván jako nástroj, který umožňuje poznat sebe sama, ale i své kolegy. Vychází přitom z předpokladu, že zná-li každý z nás dobře své motivace, je schopen lépe odhadnout své schopnosti, lépe se zapojí do týmu apod. Enneagram jako silný nástroj sebeuvědomění a seberozvoje umožňuje jedincům, pracujícím v rámci nějaké organizace, pochopit nejen své motivace a relativně ustálené způsoby chování, ale také nahlédnout a pochopit motivace a vzorce jednání svých spolupracovníků. Když vezmeme v úvahu, že v práci se svými kolegy tráví většina z nás valnou část svého života, uvědomíme si důležitost vzájemného respektu k našim odlišnostem. Můžete si říct, že už jste to slyšeli a můžete mít pravdu. Všechny ty poučky o naší odlišnosti a různých způsobech přistupování k pracovním i osobním záležitostem, o potřebě respektu a vzájemné komunikaci už opravdu někdy mohou působit jako klišé. Přitom každý z nás však zažil momenty, kdy jsme nechápali, proč ten druhý dělá to, co dělá, proč je uražený nebo proč s námi nemluví či neplní své povinnosti. Kdy jsme si říkali, jak je možné, že situaci nevidí stejně jako já, když je to přece tak jasné? Zastavíme-li se na malou chvíli, můžeme si uvědomit, jak vzájemné pochopení a komunikace přispívá k mnohem větší pracovní pohodě a tím i větší efektivnosti. Na šestidenním intenzivním semináři EPTP bylo možné vidět, jak enneagram povzbuzuje osobní zodpovědnost za vlastní činy, ale i myšlenky a emoce, jak podporuje zlepšování svých silných stránek a pomáhá vidět ty slabší. Jak nám ukazuje různé a odlišné pohledy na svět, odlišné komunikační styly, omezení, ale i cestu rozvoje. Jak je EPTP či jiné studium enneagramu vynikající tréninkovou zkušeností nejen pro manažery, personalisty, vyjednávače a mediátory, ale i pro odborníky ve vzdělávání. Tím, že zaměříme pozornost k nám samým, můžeme nově zažít teoretické znalosti o prospěšnosti empatie a porozumění. Enneagram je výjimečný právě praktickou stránkou zaměřenou na přímý prožitek, na vlastní zkušenost, na zažití si teoretických konceptů na vlastní kůži. Pomocí několika málo metod či způsobů vnitřní práce umožňuje cítit a vnímat nejen sebe sama, ale také druhého ve vzájemné interakci. A právě díky teoretickému "předporozumění" můžeme vidět, o co v našem vztahu opravdu jde. Můžeme vidět, že ačkoliv se chceme vzájemně dorozumět, dostáváme se často jen k tomu, že si myslíme, co si ten druhý myslí, že předpokládáme (na základě naší vlastní zkušenosti), jak on situaci vnímá. Vytvoříme si domněnku a té pak často věříme, jako by to byla pravda. Enneagram nám mimo jiné pomáhá rozkrýt a uvidět tyto iluze a zažít si, jaký je to pocit, když někdo opravdu vidí mě a já opravdu vidím druhého. O co příjemnější a prospěšnější může být čas strávený v práci!

Profesní rozvoj s enneagramem začíná u sebeuvědomění: rozvíjí schopnost sebepozorování, připuštění a chápání svých vlastních emocí, silných stránek, slabostí a puzení, rozpoznávání, jak nás ovlivňuje náš osobnostní styl a naše vystupování, pomáhá nám chápat, kde jsou naše priority, naše vlastní hodnoty a cíle. K sebeuvědomění bezpochyby patří i dovednosti sebeřízení: mít realistickou sebedůvěru a schopnost

zvládat osobní reaktivitu, tedy vypěstovat si umění nereagovat hned podle prvního impulsu, ale také zároveň být otevřený svým vlastním pocitům a emocím. Reakce a chování naší osobnosti mají tendenci se opakovat, jsou tedy svým způsobem zvykové. Často nám způsobují stres, konflikty a utrpení, omezení v práci a ve vztazích. Proto je řízení naší reaktivity základem toho, abychom přinesli do naší práce a osobního života vyváženost, smysl a naplnění. K tomu nám mohou napomoci komunikační dovednosti: rozvíjení schopnosti dát i přijmout zpětnou vazbu druhým a sdělování svých vlastních pocitů přiléhavě a otevřeně, vytváření prostředí důvěry a upřímnosti a projevování vnímavosti a empatie. Enneagram nám může pomoci lépe, spokojeněji a efektivněji pracovat. Je však důležité vidět také to, co je opravdu podstatné: být se svými blízkými, dělat to, co vás těší a baví, trávit více času v klidu přírody, jít se projít jenom tak, bez cíle někam dojít a něco vyřídit. Tak, jak s osmdesátiletou moudrostí řekl profesor Daniels: "Když jsem se ptal lidí na sklonku jejich života, co by z nynějšího pohledu udělali jinak, ani jeden mi neřekl, že by strávil víc času ve své kanceláři. Prostě by chtěli být víc s těmi, které mají rádi." A tak by možná stálo za to zastavit se a upřímně se podívat dovnitř sebe sama, uvědomit si své potřeby a přání, své silné i slabé stránky, své priority. Enneagram nám k tomu může posloužit jako skvělý průvodce.

Ing. Hanka Havlová, Mgr. Michal Petr

 

David Daniels, M.D.


Je klinickým profesorem psychiatrie a behaviorálních věd na Stanfordské univerzitě a je spoluautorem knihy The Essential Enneagram (Základní enneagram). Přes tři desetiletí měl soukromou praxi a učí systém enneagramu na univerzitě ve Stanfordu, mezinárodně pro širokou veřejnost i odborníky přes 15 let. Přináší svou znalost enneagramu jedincům, párům a skupinám, včetně šíře aplikací v klinické praxi a na pracovišti. Spolu s Helen Palmer uvedl enneagram na vědeckou univerzitní půdu jako oficiální teorii psychologie osobnosti.