Instinktivní podtypy v kostce

aneb přoč vtahový podtyp není o vztahu


Při prohlížení svých poznámek jsem si uvědomil jednu věc. Na rozdíl od jiných autorů, mám sklon nezdůrazňovat vztahy, když mluvím o Vysílající oblasti, ke které se většinou odkazuje jako k 'sexuálnímu, vztahovému' nebo 'jeden na jednoho' podtypu. Proč tomu tak je?
 

Za prvé, ve světě obchodu to není tak důležité jako pro lidi, kteří chodí na semináře o seberozvoji. Za druhé, což je myslím důležitější, je tu fakt, že důraz na vztahy u tohoto podtypu je zavádějící a vede k chybám v určení typu. Pravdou je, že jsem ještě nepotkal člověka, který by nemluvil o potřebě vztahu jeden na jednoho. Otázkou ale je, jak dlouho zůstane člověk připojený před tím, než bude pokračovat dále a jaká bude skutečná míra tohoto připojení. Záchovní se připojí, aby vytvořili bezpečnou spolupráci. Navigující se připojí, aby ovládli sociální struktury a hierarchii. Vysílající se připojí, aby svedli a něco předali. Svádění vysílajících není nutně sexuální. Ve skutečnosti po většinu času není. Spíše je to hledání a zajištění ochotného příjemce pro cokoliv, co vysílající vysílá nebo předává.
 

Instinktivní zkreslení

 
Tyto, již výše zmíněné instinktivní zkreslení, jsou druhy zaměření pozornosti nebo systémy hodnot, které pomáhají zajistit základní psycho-biologické impulsy. Jsou to reakce na celkovou škálu faktorů, které přicházejí z okolí, a které se projeví i bez zapojení rozumu. Instinktivní pak znamená, že to jsou vzorce složené z pocitů, myšlenek, chování, hluboko uložených slonů a nutkání, které nejsou vědomé.
 
Existuje mnoho druhů instinktivního chování, které lze sloučit do tří obecných oblastí nebo sfér. Každá z těchto oblastí v sobě zahrnuje škálu různých typů jednání, které zvyšují šanci na přežití či rozmnožení nebo obojí:
 
Záchovní (Sebezáchovní): zaměřují svou pozornost na 'hnízdění a péči' a na zajištění dosažení základních potřeb pro přežití, jako jsou jídlo, voda, oblečení, přístřeší a celkové bezpečí bez újmy.
Navigující (Sociální): zaměřují se na 'orientaci na skupinu' a na budování spojenectví, vytváření důvěry a vzájemnosti a porozumění tomu, jak jedinec a ostatní zapadají do skupiny.
Vysílající (Vtahový): zaměřují svou pozornost na 'přilákání a připoutání' a na předání genů, myšlenek, hodnot, zájmů a názorů na svět ostatním ve snaze z nich vytvořit nositele té dané informace.
 
'Projev' instinktivních oblastí: Instinkty ze všech tří domén jsou v každém z nás aktivní do určité míry, ale jedna z domén nás ovlivňuje více než ty ostatní. Je to stejné jako když jedna z devíti strategií v enneagramu utváří naši interakci se světem více než ostatních osm. S instinktivními oblastmi přichází i předvídatelný projev, který v sobě každý má.
Jedna z domén je primární, což znamená, že funguje něco jako naše základna - tedy oblast, kde se cítíme nejpohodlněji a co nejvíce ovlivňuje naše jednání.

Oblast druhou v pořadí můžeme nazývat 'dospívajícím teritoriem'. Přestože jsme k této sféře přitahování, často se v ní ale necítíme dostatečně dobře nebo pohodlně. Máme sklon mít k této oblasti rozporuplný (přijetí nebo odmítnutí) vztah a skrývá mnoho našich stínů.

Třetí oblast je spíše neaktivní. Jsme poněkud emočně neobratní v chování, které se vztahuje k této oblasti, a z velké části ji ignorujeme.


Projev instinktivních oblastí lze vyjádřit v následujícím pořadí:

Záchovný ⇒Navigující ⇒ Vysílací

Navigující ⇒ Vysílací ⇒ Záchovný

Vysílací ⇒ Záchovný ⇒ Navigující
 

Záchovná oblast (Sebezáchovná)

 

Obecný popis:
Zaměření pozornosti na 'hnízdění' a péči; na zachování sebe, své energie a svých zdrojů. Zajištění zdrojů, které jsou potřeba k přežití (např. finanční jistota: ujištění, že je dostatek peněz v bance).
'Sebe' záchova a údržba: ujištění se, že jsou v bezpečí a pořádku; také zachovávají předměty, tradice, potomstvo a zajišťují ty z úzkého kruhu, kteří jsou jim blízcí (lidé v hnízdě).
Domov a rodina jsou velmi důležité: zaměření na jejich 'hnízdo'. Chtějí, aby věci v jejich domovech byly vyrobeny zvlášť pro ně, hledají především pohodlí. Často mají koníčky spojené s domovem, sbírají a uchovávají vzpomínky.
Citliví na fyzické pohodlí; nutkavě věnují pozornost židlím, postelím, oblečení, teplotě, jídlu, zdraví, teplu atd.
Citliví na možná onemocnění nebo na ohrožení zdraví; neustále monitorují, jak dobře se mají a cítí, všímají si bolesti.
Zaměřují se na kontrolu svého prostředí.
Často nejintrovertnější ze tří podtypů, protože se automaticky zaměřují dovnitř na to, jak dobře se jim vede. ('Podtypy' jsou na instinktivních zkresleních založené verze ke každému typu v enneagramu).
Osoba se záchovným instinktivním zkreslením bude mluvit o svém domovu, zdraví a svém fyzickém a finančním zabezpečení. Bude neustále monitorovat prostředí kolem sebe a bude se zaměřovat na přizpůsobování okolí tak, aby se zvýšilo jejich fyzické blaho.
 
Zaměření pozornosti:
 
Možné slabiny:
 
Chování ve vedoucí roli:
 
Ostatní dva instinkty: 
   

Vysílající oblast ( Vztahová)

 
Obecný popis:
Cítí přirozené nutkání být žádoucí, přitahovat pozornost, přimět lidi, aby si jich všimli. 'Signalizační' chování: vysílání signálů kolem sebe je něco jako 'vysílání nebo přenos', které ostatním říká 'podívej se na mě'.
Jsou všeobecně extrovertní a charizmatičtí, sebejistí a ambiciózní. Lidé jejich charisma a energie přitahuje.
Zaměřují se na svůj vzhled, oblékání pro získání pozornosti a svůdné jednání. Soustřeďují se více na svůj vzhled než jiné podtypy. Nosí více šperků.
Vyhledávají intenzivní vztahy, včetně toho, aby ostatní byli ochotni přijmout, co nabízí.
Chtějí zanechat odkaz, přesunout část sebe na další generaci (což je hlavním úkolem hledání spojení).
Lidé tohoto podtypu budou mluvit o sobě - o tom, čeho dosáhli, o svých vztazích a činnostech; budou často mluvit i o záchovných záležitostech. Budou na sebe upoutávat pozornost svým vzhledem, šarmem a tím, co mají.
 
Zaměření pozornosti:
 
Možné slabiny:
 
Chování ve vedoucí pozici:
 
Ostatní dva instinkty:   
 

Navigační oblast (Sociální) 

 
Obecný popis:
Jsou vnímaví ke vztahům, rychle a snadno se orientují ve skupině, hierarchii. Mají potřebu chápat, jak skupina funguje, a jak se k ní připojit (kam zapadám/patřím? Jak se mohu vyrovnat ostatním?)[1]
Mají zvýšenou citlivost na podněty spojené se společenskými vztahy. Být 'kolem' lidí (nebo myšlenka na 'lidi') je důležitější než vlastní interakce s ostatními.
Jsou zaměřeni na výměnu informací, poznatků o lidech a klepů; pozorují lidi za účelem dosažení hlubokého pochopení skupinové dynamiky, společenského postavení, mravů a měřítek.
Jsou přirozeně společenští, ale také opatrní: odhalí o sobě dost na to, aby byli přijati, ale ne příliš, aby nebyli odmítnuti.
Zaměřují se na to, jak jsou skupinou vnímáni, jakou mají pověst a postavení, aby se ujistili, že zůstanou součástí pro ně bezpečných společenských vazeb.
Zaměřují se na důvěru a vztahy ve kterých je vzájemnost. Mají snahu si ohlídat, kdo se chová oboustranně a kdo ne.
Ze všech tří podtypových sfér lidé v navigující oblasti ostatní nejvíce soudí a posuzují. Mají jasné představy na to, jak by se ostatní měli chovat ve vztahu ke skupině. Obecně mají nejvíce výhrad nebo jsou dogmatičtí ve 'společenských záležitostech' jako jsou např. politika, aktivismus, atd.
Navigující podtyp mluví o ostatních lidech - kdo dělá co s kým a proč. Porovnávají lidi, posuzují chování a rozhodnutí ostatních.
 
Zaměření pozornosti:
 
Možné slabiny:
 
Chování ve vedoucí pozici:
 Ostatní dva instinkty:   
[1] Za hranice společenskosti.
[2] 4 fáze týmové dynamiky: forming (formování), storming (bouření, krize), norming (stabilizace, normování), performing (výkon, produktivita)
Autor:Mario Sikora
Médium:web
Datum:23.05.2018